• TM
  • RU
  • EN

Biz barada

Logo

“Ýüpek ýoly gurluşyk“ hojalyk jemgyýeti, 2010-njy ýylyň mart aýynyň 12-sinde kärhanany esaslandyryjylar, Begjanow Magsat Nurnepesowiç we Garabaýew Rahmanberdi Annadurdyýewiç tarapyndan döredildi, hem-de Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan 14842604 belgi bilen hasaba alyndy. Şeýle hem Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň Salgyt gullugynda No 405211000400 bellige alyndy. Hukuk salgysy; Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy adyndaky etrabynyň Gurbansoltan eje geňeşligi.

Giňişleýin

Hyzmatlarymyz

 
  • Gurluşyk gurnama işleri
  • Suw we lagym ulgamlarynyň gurluşygy
  • Elektrik geçirjileriniň gurluşygy
  • Senagat howpsuzlygy boýunça işleri
  • Süýt we süýt önümleriniň önümçüligi
  • Söwda satuw işleri
 

Resmi hyzmatdaşlarymyz

Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi
Elko Logo
Ferroli Logo
Grundfos Logo
Nestle